Daily Archives: sausio 14, 2012

Kontaktai

Lietuvos Kineziterapeutų draugija

Elektroninis paštas :  lietuvosktd@gmail.com

Adresas : Eivenių g. 2, Kaunas .

Valdyba

 

LKTD (10)

Prezidentė: INESA RIMDEIKIENĖ

861112265

inesa.rimdeikiene@kaunoklinikos.lt

Pareigos: draugijos valdybos ir narių atstovavimas, bendravimas su valstybinėmis institucijomis

 

 

 

LKTD   VALDYBOS NARIŲ  SĄRAŠAS

Dovile_1DOVILĖ VALATKIENĖ –Klaipėdos kr.pirmininkė

861149101  dvalatkiene@yahoo.com

klaipedosktd@gmail.com

Pareigos: Klaipėdos krašto kineziterapeutų atstovavimas

 

NR1BRIGITA ZACHOVAJEVIENĖ – Kauno kr. pirmininkė

8 698 75901

brigitaz@medi.lt

Pareigos: sekretorė

 

 

aIEVA EGLĖ JAMONTAITĖ  Vilniaus kr.pirmininkė

8 682 45413

ieva.jamontaite@gmail.com

Pareigos: LKTD narių narystės tvarkos priežiūra

 

 

LKTD (1)ALMA CIRTAUTAS – narė

8 682 40990

alma.cirtautas@santa.lt

Pareigos: finansininkė

 

 

 

LKTD (12)ROLANDAS KESMINAS  -narys

8 686 15161

rolandas_kesminas@yahoo.com

Pareigos: atstovas ryšiams su tarptautinėmis organizacijomis

 

 

M_Z_1Milda Žukauskienė – narė

m.zukauskiene@spf.viko.lt

Pareigos: konferencijų ir seminarų organizavimas

 

 

 

 

 

LKTD valdybos garbės nariai

prof.habil.dr Zbigniew Śliwiński

Lenkijos kineziterapeutų draugijos viceprezidentas

Nacionalinis konsultantas kineziterapijos klausimais

Dangutė Mikutienė

Lietuvos Respublikos Seimas
Sveikatos reikalų komiteto pirmininkė

 

Įstatai

Lietuvos kineziterapeutų draugijos

ĮSTATAI

                                                                    BENDROJI DALIS

1.1. Lietuvos kineziterapeutų draugija (toliau – Asociacija arba LKD) yra visuomeninė organizacija, vienijanti Lietuvos Respublikos piliečius, dirbančius kineziterapijos srityje. Asociacija sukurta bendriems narių poreikiams ir tikslams, neprieštaraujantiems Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir įstatymams, tenkinti bei įgyvendinti.

1.2. Asociacija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Asociacija turi savarankišką balansą, antspaudą su savo pavadinimu, atsiskaitomąją ir/ar užsienio valiutos sąskaitas bankuose ir už savo prievoles atsako visu savo turtu. Asociacija neatsako už savo narių prievoles, o nariai už Asociacijos prievoles.

1.3. Asociacijos veiklos laikotarpis neribojamas.

1.4. Asociacijos veiklos tikslas nėra pelno siekimas.

1.5. Veiklos teritorija – Lietuvos Respublika.

1.6. Asociacija vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymu,  kitais įstatymais, teisės aktais ir šiais įstatais.

1.7. Asociacijos finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.

2. ASOCIACIJOS VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

2.1. Pagrindiniai asociacijos tikslai:

2.1.1. Rūpintis kiekvieno visuomenės individo sveikata ir gyvenimo kokybe kineziterapijos praktikos rėmuose.

2.1.2. Aktyviai dalyvauti kuriant specifines, būdingas kineziterapijai prevencines priemones ligoms išvengti mažinant sergamumą ir ligotumą.

2.1.3. Kelti Asociacijos narių kompetenciją kineziterapijos srityje, koordinuoti mokslinį darbą, atstovauti savo narių interesams.

2.2. Pagrindinių Asociacijos tikslų įgyvendinimui numatyti šie uždaviniai:

2.2.1.Skatinti šiuolaikinių kineziterapijos standartų diegimą ir taikymą Lietuvoje, teikti siūlymusdėlkineziterapijos paslaugų teikimo tvarkos ir kokybės reikalavimų;  

2.2.2. Skatinti kineziterapijos mokslo vystymą Lietuvoje ir dalyvavimą tarptautinėse mokslo programose;

2.2.3. Teikti siūlymus, planuojant kineziterapeutų ruošimo ir tobulinimosi programas;

2.2.4.  Kelti Asociacijos narių kvalifikaciją organizuojant seminarus, konferencijas,
suvažiavimus bei koordinuojant ir remiant narių dalyvavimą tarptautiniuose tobulinimo
renginiuose ir programose;

2.2.5. Bendradarbiauti su visomis sveikatos priežiūros tarnybomis, teikti joms
mokslinę-metodinę ir praktinę pagalbą siekiant gyvenimo gerovės;

2.2.6 Propaguoti kineziterapijos mokslo bei praktikos pasiekimus sveikatos priežiūros specialistams ir visuomenei;

 2.2.7. Bendradarbiauti su visuomeninėmis ir medikų profesinėmis sąjungomis, siekiant Asociacijos tikslų ir teikiant joms reikalingą mokslinę-metodinę pagalbą;

2.2.8.Plėtoti ryšius su tarptautinėmis ir užsienio šalių organizacijomis, skatinti Asociacijos narių dalyvavimą tarptautinėse organizacijose ir programose.

2.3. Asociacija turi teisę gauti paramą bei tiekti ar panaudoti ją visais įstatuose nurodytais Asociacijos veiklos tikslais ir visais kitais Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatyme bei kituose norminiuose dokumentuose numatytais visuomenei naudingais tikslais.

2.4. Šiuose įstatuose numatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimui Asociacija turi teisę panaudoti Lietuvos

Respublikos teisės aktais nedraudžiamas priemones, įskaitant:

Knygų leidybą 58.11  ,

Laikraščių leidybą 58.12

Žurnalų ir periodinių leidinių leidybą 58.14 ,

Kiti gamtos mokslų ir inžinerijos moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla 72.19

Kitas, niekur kitur nepriskirtas švietimas 85.59 .

 2.5. Veiklą kuri yra licencijuojama arba vykdoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta
tvarka, Asociacija gali vykdyti tik gavusi atitinkamus leidimus ir licencijas.

3. ASOCIACIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Savo tikslams ir uždaviniams įgyvendinti Asociacija įstatymų nustatyta tvarka turi teisę:

3.1.1. Nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti organizacijos tikslus ir uždavinius;

3.1.2. Steigti visuomenės informavimo priemones, užsiimti leidyba;

3.1.3. Įstatymų nustatyta tvarka organizuoti susirinkimus, mitingus, piketus, demonstracijas, procesijas, įvairias eitynes, kitokius taikius susirinkimus ir masinius renginius;

3.1.4. Pirkti ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoti, valdyti ir juo disponuoti;

3.1.5. Samdyti asmenis įstatuose numatytai veiklai vykdyti;

3.1.6. Gauti lėšų ar kitokio turto iš tarptautinių visuomeninių organizacijų, nevalstybinių organizacijų, fondų, taip pat fizinių ir juridinių asmenų;

3.1.7. Steigti (būti steigėju) įmones, registruojamas ir veikiančias pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;

3.1.8. Steigti fondus;

3.1.9. Turėti sąskaitas bankuose;

3.1.10. Už prekes ir paslaugas atsiskaityti įstatymų nustatyta tvarka;

3.1.11. Gauti paramą;

3.1.12. Naudoti lėšas įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti;

3.1.13. Užmegzti tarptautinius ryšius, įstoti į tarptautines visuomenines (nevalstybines) organizacijas;

3.1.14. Nutraukti savo veiklą;

3.1.15. Prisiimti įsipareigojimus ir sudaryti sutartis su partneriais.

3.2. Asociacija vykdo buhalterinę apskaitą, teikia finansinę – buhalterinę ir statistinę informaciją valstybės institucijoms ir moka mokesčius įstatymų nustatyta tvarka.

4. ASOCIACIJOS SUDĖTIS, JOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 4.1. Asociaciją sudaro tikrieji nariai (toliau – nariai) ir garbės nariai.

4.2. Asociacijos tikrieji nariai turi teisę:

4.2.1. Teikti pasiūlymus veiklai gerinti;

4.2.2. Rinkti ir būti išrinktu į Asociacijos renkamus organus;

4.2.3. Kreiptis su prašymais ir pasiūlymais į  valdybą;

4.2.4. Asmeniškai dalyvauti posėdžiuose, kai svarstoma jų veikla;

4.2.5. Laisvai išstoti iš Asociacijos, apie tai pranešus raštu valdybai;

4.2.6. Gauti informaciją apie Asociacijos veiklą;

4.2.7. Įgalioti kitą narį balsuoti už jį  konferencijoje ar atlikti kitus veiksmus;

4.2.8. Apskųsti teismui  konferencijos,  valdybos ir  pirmininko sprendimus bei nutarimus;

4.2.9. Asociacijos nariai turi lygias sprendžiamojo balso teises  konferencijoje.

4.3. Asociacija gali turėti garbės narius, kurie renkami konferencijoje atviru balsavimu paprasta balsų dauguma bet kurio tikrojo nario teikimu, pritarus valdybai.

4.4. Asociacijos garbės nariai neturi sprendžiamojo balso teisės ir negali būti renkami į valdymo organus. Jais gali būti ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje gyvenantys asmenys, nusipelnę  kineziterapijos  srityje.

4.5. Asociacijos nariai turi tokias pareigas:

4.5.1. laikytis Asociacijos įstatų;

    4.5.2. Aktyviai dalyvauti Asocijacijos veikloje;

    4.5.3. Laiku mokėti nario mokestį;

    4.5.4. Dalyvauti konferencijose, išplėstiniuose valdybos posėdžiuose valdybos kvietimu.

5. NAUJŲ NARIŲ Į ASOCIACIJĄ PRIĖMIMAS IR PAŠALINIMAS

 5.1. Asociacijos tikraisiais nariais (toliau – narys) gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai – kineziterapeutai, kineziterapeutų padėjėjai  bei  studentai,  studijuojantys kineziterapiją.

5.2. Asociacijos narių sąrašus tvarko Asociacijos sekretorius.

5.3. Asmenys, pageidaujantys tapti Asociacijos nariais, privalo pateikti raštišką  prašymą valdybai.

5.4. Valdyba  dėl nario kandidatūros priima sprendimą paprasta balsų dauguma. Gavus valdybos sprendimą, naujai priimtas narys per 2 mėnesius nuo valdybos pranešimo turi sumokėti stojamąjį mokestį, po ko  įtraukiamas  į  LKD narių sąrašą.

5.5. Narys iš Asociacijos gali būti pašalintas valdybos  narių sprendimu paprasta balsų dauguma dėl:

5.5.1. Etikos  normų  pažeidimo;

5.5.2. Nemokant  nario  mokesčio  dvejus  metus;

5.5.3. Asociacijos įstatų  nesilaikymo.

5.6. Narys gali išstoti iš Asociacijos, pateikęs raštišką pranešimą valdybai. Remiantis šiuo pranešimu valdyba įpareigoja narių sąrašą tvarkantį asmenį patikslinti narių sąrašą.

5.7. Išstojusių ar pašalintų  iš Asociacijos narių stojamieji, metinai mokesčiai, dovanos, kitos atiduotos lėšos ar turtas negražinami. 

6. ASOCIACIJOS STRUKTŪRA IR VALDYMAS

 6.1. Asociacijos organai yra  konferecija,  valdyba  ir    pirmininkas.

6.2. Konferenciją organizuoja valdyba ne rečiau kaip kas dveji metai. Neeilinė konferencija gali būti šaukiama, jei to raštu reikalauja daugiau nei pusė Asociacijos  narių.  Apie šaukiamą konferenciją registruotu laišku, pasirašytinai, skelbimu dienraštyje „Lietuvos rytas“ arba telekomunikacijų galiniais įrenginiais  informuojami  visi  Asociacijos nariai ne vėliau kaip  prieš  30 dienų  iki  konferencijos pradžios.

6.3. Konferencijos  kompetencija:

6.3.1. Keičia Asociacijos įstatus;

6.3.2. Išklauso Asociacijos pirmininko (valdybos pirmininko), revizijos komisijos ataskaitas bei priima sprendimus;

6.3.3. Renka ir atšaukia  revizijos komisiją;

6.3.4. Renka ir atšaukia šešis valdybos narius;

6.3.5. Nustato Asociacijos veiklos gaires;

6.3.6.Nustato ir atskiru dokumentu tvirtina Asociacijos narių stojamųjų mokesčių dydį, narių mokesčių dydžius ir jų mokėjimo tvarką;

6.3.7. Renka atviru balsavimu  garbės narius;

6.3.8. Priima sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos(reorganizavimo ar likvidavimo);

6.3.9. Priima sprendimą dėl Asociacijos tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;

6.4. Konferencija yra teisėta, jei joje dalyvauja daugiau kaip pusė Asociacijos narių. Jei kvorumo nėra, įstatuose nustatyta tvarka šaukiama pakartotinė konferencija, kuri gali priimti sprendimus neįvykusios konferencijos  darbotvarkės klausimais, nesvarbu kiek  Asociacijos narių susirinktų.

6.5. Konferencijos sprendimai priimami paprasta balsų dauguma, išskyrus 6.3.1 ir 6.3.8 punktuose numatytus atvejus, kuriems priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 dalyvaujančių  konferencijoje  narių balsų daugumos.

6.6. Asociacijos valdymo organas tarp konferencijų yra valdyba.:

6.4.1. Valdybos veiklai vadovauja Asociacijos  pirmininkas, kuris yra ir valdybos pirmininkas;

6.4.2. Valdybą sudaro vienuolika narių: penki  nariai renkami kraštų (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio) draugijų konferencijose ir šeši Asociacijos konferencijoje.

6.7. Asociacijos Valdybos kompetencija:

6.7.1. Numato pagrindinių Asociacijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo kelius;

6.7.2. Keičia Asociacijos buveinę;

6.7.3. Priima ir šalina  Asociacijos  narius;

6.7.4. Šaukia  konferenciją;

6.7.5. Priima sprendimus dėl Asociacijos finansinės veiklos vykdymo ir projektų finansavimo;

6.7.6. Siūlo konferencijai  keisti  Asociacijos įstatus.

6.7.7. Renka ir atšaukia  pirmininką.

6.8. Asociacijos pirmininko/valdybos pirmininko kompetencija:

6.8.1. Vadovauja Asociacijos veiklai, užtikrina  konferencijos ir valdybos nutarimų vykdymą;

6.8.2. Vadovauja valdybos darbui, kviečia valdybos posėdžius;

6.8.3. Teikia valdybai siūlymus dėl Asociacijos finansinės veiklos vykdymo bei projektų finansavimo;

6.8.4. Atstovauja Asociacijai Lietuvoje ir užsienyje;

6.8.5. Sudarinėja darbo sutartis ir kontraktus, pasirašo, tvirtina Asociacijos dokumentus, atidaro ir uždaro sąskaitas bankuose;

6.8.6. Informuoja Asociacijos narius ir visuomenę apie Asociacijos veiklą.

6.9. Asociacijos pirmininko pavaduotojo  kompetencija:

6.9.1. Pavaduoja Asociacijos pirmininką, pastarajam sergant ar išvykus;

6.9.2. Vykdo pirmininko jam pavestas funkcijas ir užduoti.

6.10. Asociacijos sekretorius rengia valdybos posėdžius, protokoluoja valdybos sprendimus, tvarko Asociacijos narių sąrašus ir rengia informaciją Asociacijos nariams apie Asociacijos veiklą.

6.11. Valdybos posėdžiai rengiami ne rečiau nei tris kartus per metus. Valdybos nariai apie organizuojamą posėdį turi būti informuojami ne mažiau kaip  prieš  tris  darbo  dienas.

6.12. Gali būti rengiamas išplėstinis valdybos posėdis. Posėdžiai taip pat gali būti kviečiami 1/3 valdybos narių prašymu.

6.13. Valdybos posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja nemažiau nei du trečdaliai valdybos narių.

6.14. Valdybos sprendimai priimami dalyvaujančių posėdyje valdybos narių atviru balsavimu paprasta balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, nulemia Asociacijos pirmininko balsas.

 7. ASOCIACIJOS LĖŠOS IR TURTAS, JŲ PANAUDOJIMO TVARKA

7.1. Asociacijos lėšas ir turtą sudaro:

7.1.1.      Įstatuose numatyti narių mokesčiai;

7.1.2.      Fizinių asmenų, labdaros organizacijų ir labdaros fondų dovanotos (paaukotos) lėšos ir turtas,

nevalstybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos (paaukotos) lėšos ir turtas,

kredito įstaigų palūkanos už saugomas Asociacijos lėšas;

7.1.3. skolinto kapitalo lėšos;

7.1.4. kitos teisėtai gautos lėšos ir turtas.

7.2. Asociacijos turtas ir lėšos turi būti naudojamas įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti ir jokia forma negali būti skirstomos Asociacijos nariams.

7.3. Pasibaigus Asociacijos veiklai, likęs turtas ir lėšos, įstatymų nustatyta tvarka patenkinus visus Asociacijos kreditorių reikalavimus ir Asociacijos narių reikalavimus dėl Asociacijos turto dalies, neviršijančios nario stojamojo įnašo ar mokesčio, iki Asociacijos išregistravimo iš juridinių asmenų registro perduodami kitam ar kitiems viešiesiems juridiniams asmenims, kuriuos nustato konferencija ar teismas, priėmęs sprendimą likviduoti Asociaciją.

 8. ASOCIACIJOS FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA

 8.1. Asociacijos finansinės veiklos kontrolę vykdo Asociacijos revizijos komisija ne rečiau kaip vieną kartą per metus.

8.2. Revizijos komisiją  iš trijų narių  renka  konferencija keturių metų laikotarpiui. Revizijos komisijos nariais negali  būti valdybos nariai.

8.3. Revizijos komisija  kontroliuoja Asociacijos finansinę veiklą:

8.3.1. Tikrina Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę ir kitus buhalterinės – finansinės veiklos dokumentus;

8.3.2. Atlieka bet kokius Asociacijos veiklos patikrinimus konferencijos, valdybos ar pirmininko pavedimu;

8.3.3. Artimiausioje konferencijoje ar valdybos pasėdyje praneša apie visus patikrinimų metu nustatytus pažeidimus.

8.4. Asociacijos pirmininkas ir  valdybos nariai privalo pateikti revizijos komisijai jos reikalaujamus dokumentus.

8.5. Asociacijos revizijos komisija įstatymų numatyta tvarka atsako už nepatenkinamą Asociacijos veiklos kontrolę ir veiklos trūkumų slėpimą.

9. ASOCIACIJOS  DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO NARIAMS BEI SKELBIMO TVARKA

9.1.  Dokumentų apie Asociacijos veiklą pateikimo tvarką tvirtina valdyba.

9.2. Pranešimai ir skelbimai, kurie turi būti paskelbti viešai, skelbiami įstatymų numatyta tvarka dienraštyje  “Lietuvos rytas” ir elektroniniame puslapyje http:// www.ltktd.lt

9.3.  Bet kuri kita  Asociacijos  informacija skelbiama elektroniniame puslapyje http:// www.lktd.lt 

10. FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO IR VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

10.1. Sprendimus dėl Asociacijos atstovybių ir/ar filialų steigimo/veiklos nutraukimo, jų nuostatų tvirtinimo, valdymo organų skyrimo/atšaukimo, vadovaudamasi šiais įstatais ir Lietuvos Respublikos įstatymais, priima valdyba.

11. ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

11.1. Šie įstatai gali būti keičiami Lietuvos Respublikos įstatyme nustatyta procedūra tik Asociacijos konferencijos sprendimu, priimtu ne mažiau kaip 2/3  konferencijoje dalyvavusių narių balsų dauguma..

11.2. Pakeisti įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre dienos.

   Įstatai priimti du tūkstančiai dešimtųjų metų spalio pirmąją Lietuvos kineziterapeutų draugijos konferencijoje.

 Lietuvos kineziterapeutų draugijos pirmininkė                                                                     Gražina Krutulytė